Oι 7 ...κανόνες της προσευχής

Ο Θεός δεν μας αφουγκράζεται έτσι στην τύχη... Στη φύση όλα υπαγορεύονται από σταθερούς κανόνες. Έτσι συμβαίνει και με το πνευματικό επίπεδο: Ο Θεός πράττει σύμφωνα με κανόνες. Πόσες φορές, όταν οι προσευχές μας δεν γίνονται πραγματικότητα, δεν απογοητευόμαστε και πιστεύουμε ότι το να προσεύχεσαι δεν ωφελεί; Ο αληθινός λόγος, όμως, είναι ότι απλά δεν εκπληρώσαμε τους κανόνες του Θεού, που είναι καθοριστικοί για την προσευχή. 1. Ο κανόνας της αγνής καρδιάς ας πλησιάζωμεν...έχοντες τας καρδίας ημών κεκαθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς ...» "("ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10:22").Η πρώτη προϋπόθεση είναι η καρδιά μου να είναι αγνή: "«Εάν εθεώρουν αδικίαν εν τη καρδία μου, ο Κύριος δεν ήθελεν ακούσει·»

" ("ΨΑΛΜΟΙ 66:18") Τι άποψη! ΗΣΑΊ'ΑΣ 1:15" o Θεός λέει: "«...θέλω κρύπτει τους οφθαλμούς μου από σας...δεν θέλω εισακούει...» "Όταν κάποιος διαπράξει αμάρτημα καρδιάς, τότε ο Θεός βουλώνει τα αυτιά του και κόβει κάθε επικοινωνιακή οδό μαζί του. Είναι ανώφελο για μένα να προσεύχομαι, αν κουβαλάω το βάρος της αμαρτίας, την οποία δεν έχω ομολογήσει. Θα μπορούσα όμως να αντισταθώ σε κάτι που αφορά τη ζωή μου και γνωρίζω ότι εναντιώνεται στη θέληση του Θεού. Και είπε Κύριος προς τον Ιησούν, Σηκώθητι·...ημάρτησεν ο Ισραήλ,...διά τούτο δεν θέλουσι δυνηθή οι υιοί Ισραήλ να σταθώσιν έμπροσθεν των εχθρών αυτών,...ουδέ θέλω είσθαι πλέον με σας, εάν δεν εξαλείψητε το ανάθεμα εκ μέσου σας·»" ("ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ 7:10-12") Ο Κύριος υπέδειξε στον Ιησού του Ναυή να σταματήσει την προσευχή. Γιατί; Επειδή δεν ήθελε να ανοιχτεί σε κάποιον που είναι αμαρτωλός. Μετάνοια και κάθαρση από τις αμαρτίες μας αποτελούν καθοριστικές προϋποθέσεις για την επικοινωνία με τον Θεό. 2. Ο κανόνας ενός πνεύματος που ξέρει να συγχωρεί Και όταν ίστασθε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχητέ τι κατά τινός,...» "("ΜΑΡΚΟ""Σ" "11:25"). Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση, ώστε να μας εισακούσει ο Θεός. Φοβάμαι πως το ασυμφιλίωτο πνεύμα που δεν ξέρει να συγχωρεί έχει εξαπλωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό, απ’ όσο γενικά θεωρείται. Με αυτό το πνεύμα διακατέχονται ακόμα και άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι εμφανίζουν εξαιρετικά σοβαρή δραστηριότητα στα πνευματικά δρώμενα. Αλλά ακόμα κι αυτοί τρέφουν κάποιες στιγμές ανάλογα συναισθήματα απέναντι σε ανθρώπους. Όταν δεν είμαστε σε θέση να συγχωρούμε, ο Θεός δε θα αποδεχθεί την προσευχή μας. Το πνεύμα της συγχώρεσης είναι τόσο ουσιαστικό, ώστε να οδηγήσει τον Κύριο να κάνει μια δραστική δήλωση στο Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο: "«Αλλ' εάν σεις δεν συγχωρήτε, ουδέ ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας.»" ("ΜΑΡΚΟ""Σ"" 11:26""; ""ΜΑΤΘΑΙΟ""Σ"" 6:15"). Δε θα προσπαθήσω να εξηγήσω αυτή τη μυστηριώδη δήλωση του Κυρίου. Ερευνώ, όμως, με οδηγό το φως της, τη δική μου ψυχή και δεν επαναπαύομαι, ενώ συνάμα προσεύχομαι με σοβαρότητα, ώστε να μη βρεθώ ποτέ στη φρικτή θέση να πρέπει να απολογηθώ γι’ αυτή την φοβερή αμαρτία. 3. Ο κανόνας του αληθινού κινήτρου ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακώς ζητείτε, διά να δαπανήσητε εις τας ηδονάς σας.»" ("ΙΑΚΩΒΟΥ 4:3") Μπορώ να ζητώ από τον Θεό πράγματα που είναι απολύτως θεμιτά, όπως λ.χ. να σώσει ψυχές που αξίζουν μια ευκαιρία, να βοηθήσει την προσπάθεια της εξάπλωσης του Ευαγγελίου και άλλα παρόμοια πράγματα, αλλά όταν το κίνητρο των προσευχών μας αποβλέπει στο προσωπικό συμφέρον και τη προσωπική μας ικανοποίηση, τότε καμία προσευχή μας δε θα εισακουστεί. Αν παρακαλώ τον Θεό για επιτυχία, μπορώ στα σοβαρά να Τον παρακαλώ την ίδια στιγμή να προσφέρει σε έναν άλλον αδελφό την ίδια ή και περισσότερη επιτυχία, απ’ ό,τι σε μένα; Είμαι σε θέση να χαίρομαι πραγματικά, όταν ο Θεός χαρίσει απλόχερα το πνεύμα του σε κάποιον άλλο αδελφό ή άλλη αδελφή; Μπορώ να χαρώ γι’ αυτό το γεγονός σαν να ήμουν εγώ αυτός που το δέχεται; Αν δεν μπορώ, τότε έχω λάθος κίνητρα. Εάν η προσευχή μου έχει την αξίωση να πραγματωθεί, να εξασφαλίσει μια ξεκάθαρη απάντηση, δεν νοείται να εμπνέεται από από το προσωπικό όφελος και να αποβλέπει σε προσωπικά συμφέροντα. Για να εισακουστούν οι προσευχές μας, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα αληθινό κίνητρο. Και υπάρχει μόνο ένα κίνητρο που είναι σωστό, και είναι το ακόλουθο: "«...διά να δοξάζηται εν πάσιν ο Θεός ...»" ("Α΄ΠΕΤΡΟΥ

4:11; Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 10:31") Είναι αυτό το κίνητρο μου; 4. Ο κανόνας της πίστης Ας ζητή όμως μετά πίστεως, χωρίς να διστάζη παντελώς·...»" ("ΙΑΚΩΒΟΥ 1:6") Ο Weymouth μεταφράζει: "«Μην του επιτρέπεις... να αμφιβάλλει»".Η πίστη αποτελεί αναγκαία συνθήκη, εάν θέλουμε να εισακουστούν οι προσευχές μας "«χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήση τις εις αυτόν·...»" ("ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11:6") Αν υπάρχει πίστη, ο Θεός κάνει θαύματα. Ο Κύριος μας στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο έδωσε σε κάθε προσευχηθείσα ψυχή μια εκπληκτική υπόσχεση: "«ότι όστις είπη προς το όρος τούτο, Σηκώθητε και ρίφθητι εις την θάλασσαν, και δεν διστάση εν τη καρδία αυτού, αλλά πιστεύση...θέλει γείνει εις αυτόν ό,τι εάν είπη.»" ("ΜΑΡΚΟ""Σ"" 11:23") Πόσοι από μας άραγε δεν προσεύχονται να απομπεφθούν τα βουνά που εμποδίζουν την εξάπλωση του Ευαγγέλιου! Λίγοι όμως είναι εκείνοι που τα βλέπουμε πραγματικά να βυθίζονται στον ωκεανό. Γιατί αυτό; Λόγω της έλλειψης πίστης μας. 5. Προσευχή σύμφωνα με τη θέληση του Θεού Και αύτη είναι η παρρησία...ότι εάν ζητώμέν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς.»" ("Α΄ΙΩΑΝΝΟΣ

5:14") Απ’ αυτόν τον κανόνα εξαρτώνται όλα. Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να γνωρίσουμε τη θέληση του Θεού και κατόπιν να προσευχηθούμε σύμφωνα με αυτήν. Είναι αδύνατον να πιστεύεις ότι η πίστη σου μετακινεί βουνά, εαν δεν γνωρίζεις τη θέληση του Θεού. Paulus' Gebet fur die Kolosser war, da? sie "«να εμπλησθήτε από της επιγνώσεως του θελήματος αυτού» "("ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:9") Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η οικεία σχέση με τον Θεό.Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε τις επιθυμίες των φίλων μας; Μιλώντας μαζί τους και βρισκόμενοι μέσα στην κοινωνία. Με ποιον τρόπο μπορούμε να γνωρίσουμε τη θέληση του Θεού; Μέσα από πεντάλεπτες προσευχές; Όχι! Μόνο αναμένοντας, αναμένοντας, αναμένοντας τον Θεό. Δε γίνεται να γνωρίσουμε τη θέληση του Θεού σε πέντε λεπτά, ούτε πιθανώς σε πέντε ώρες, και ενδεχομένως ούτε σε πέντε μέρες. Πρέπει να περιμένουμε καθημερινά τον Θεό, ώστε κάποια μέρα να μας φανερώσει τη θέληση Του. 6. Προσευχή στον όνομα του Ιησού Χριστού Ιησούς λέει: "«Εάν ζητήσητέ τι εν τω ονόματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό.»" ("ΙΩΑΝΝΗ""Σ 14:14"). Μα τι επαγγελία! Τι σημαίνει όμως να ζητάς κάτι στο όνομα του Ιησού; Κάτι πολύ πιο βαθύ, απ’ αυτό που πολλοί άνθρωποι πιστεύουν. Δεν πρόκειται περί διατύπωσης μιας φόρμουλας. Αυτό δε θα φέρει αποτέλεσμα. Μία φόρμουλα είναι τελείως ασήμαντη. Ποια είναι τότε η σημασία; Ένας υπάλληλος πάει στην τράπεζα με μια επιταγή, με σκοπό να σηκώσει χρήματα με την υπογραφή και κατ’ εντολή του εργοδότη του. Σηκώνει 1000 δολλάρια. Γιατί γίνεται αυτό; Επειδή ο άλλος υπάλληλος τον γνώριζε; Όχι! Απλά επειδή ο ίδιος δεν θα ήταν σε θέση να το κάνει μόνος του. Στην περίπτωση, όμως, που έχει την υπογραφή του εργοδότη του πάνω στην επιταγή, τού παρέχεται το συνολικό ποσό. Το να ζητάς στο όνομα του Θεού, προϋποθέτει να γνωρίζεις τη θέληση Του. Σε αυτήν την περίπτωση ο Θεός δε θα αρνηθεί ποτέ. Δεν μπορεί να το κάνει, επειδή αγαπάει τον Υιό Του. Εαν ζητάμε κάτι στο όνομα του Ιησού, τότε θα πρέπει η προσευχή μας να εισακουστεί, ακόμα και αν πρόκειται να μετακινηθούν βουνά. 7. Προσευχή στο Άγιο Πνεύμα προσευχομενοι εν Πνευματι Αγιω,»" ("ΙΟΥΔΑ 20") Είναι το μυστικό όλων των εισακουσθείσων προσευχών. Είναι αδύνατον να προσευχόμαστε με πίστη, εάν δε βρισκόμαστε υπό τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος και δεν έχουμε δεχθεί την έμπνευση. Μόνο το Άγιο Πνεύμα είναι σε θέση να προσφέρει την πίστη. Είναι το μόνο που γνωρίζει τι επιθυμεί ο Ιησούς, το μόνο που μπορεί να φανερώσει τη θέληση του Θεού. Με ποιον τρόπο μπορούμε να προσευχηθούμε στο Άγιο Πνεύμα; Η απάντηση βρίσκεται στο

"ΓΑΛΑΤΑΣ 5:25": "«Εάν ζώμεν κατά το Πνεύμα, ας περιπατώμεν και κατά το Πνεύμα.»" Πριν αρχίσουμε να προσευχόμαστε στο Άγιο Πνεύμα, θα πρέπει να μάθουμε να μεταβαλλόμαστε σε πνεύμα, κάτι που σημαίνει να ζεις σε αδιάκοπη επαφή με τον Θεό, όλες τις μέρες του χρόνου και όλες τις ώρες της μέρας, κυριολεκτικά ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ. Όχι νωρίτερα από τη στιγμή που μάθαμε να το κάνουμε, θα είμαστε σε θέση να προσευχόμαστε με καρδιά αγνή, με πνεύμα που ξέρει να συγχωρεί, με αληθινά κίνητρα, με απαράμιλλη πίστη, σύμφωνα με τη θέληση του Θεού και στο όνομα του Ιησού Χριστού. Τότε και μόνο τότε θα εισακουστούν οι προσευχές μας. Τότε «θα συμβεί». Τότε θα είμαστε σε θέση να προκαλέσουμε ακόμη και βουνά. Με την προϋπόθεση να μεταβαλλόμαστε σε πνεύμα, τίποτα, πραγματικά ΤΙΠΟΤΑ, ΤΙΠΟΤΑ δεν είναι αδύνατον. briefingnews.gr

Via


Share/Bookmark
Post A Comment
  • Τα σχόλια σας ΕΔΩ . . Comment using Blogger
  • . .ή στο Facebook . Comment using Facebook
  • . . Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :