Ψηφιακή αναβάθμιση για το Σύστημα Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων

 Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Την ψηφιοποίηση του Συστήματος Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων προβλέπει έργο προϋπολογισμού 6,2 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να δημοπρατηθεί σύντομα με στόχο την διασύνδεση όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων για την καλύτερη και με μειωμένο

κόστος παροχή υπηρεσιών.

Το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων – ΟΠΣΥΕΔ» είναι ένα έργο που θα αλλάξει τα δεδομένα στην περίθαλψη των στρατιωτικών και των οικογενειών τους με την χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ο προϋπολογισμός αρχικού έργου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ φτάνει τα 6.254.561,68€. Στόχος του έργου είναι η επιχειρησιακή αναβάθμιση του συστήματος Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της συλλογής και της καλύτερης διαχείρισης-αξιοποίησης της επιχειρησιακής πληροφορίας και της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που παρέχουν νέες ευκαιρίες εκσυγχρονισμού της λειτουργίας, αλλά και αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των ληπτών υγείας.

Αποστολή των Υγειονομικών Υπηρεσιών (ΥΥ) των ΕΔ είναι η Υγειονομική Υποστήριξη του προσωπικού των ΕΔ, η αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας των μελών των οικογενειών τους, καθώς και η συνεισφορά τους στο κοινωνικό σύνολο, μέσω της περίθαλψης όλων δυνητικά των ομάδων πληθυσμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τους δικαιούχους υγειονομικής περίθαλψης στα ΣΝ όλης της επικράτειας.

Ψηφιοποίηση των διαδικασιών

Το ΟΠΣΥΕΔ, στοχεύει στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τη λειτουργιά των Υπηρεσιών Υγείας (ΥΥ) των ΕΔ.

Σχεδιάζεται από μηδενική βάση και δε βασίζεται σε προηγούμενη υλοποίηση. Το έργο αφορά σε 1 Κέντρο Συλλογής Δεδομένων (ΚΣΔ) και σε 16 Στρατιωτικά Νοσοκομεία (ΣΝ) – Κινητά Χειρουργικά Νοσοκομεία Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ) – Παραρτήματα ΣΝ, τα οποία κατηγοριοποιούνται αναλόγως της δυναμικότητάς τους σε 7 Τύπου Α (μεγάλα ΣΝ) , 4 Τύπου Β (μικρά ΣΝ – ΚΙΧΝΕ) και 5 Τύπου Γ (παραρτήματα ΣΝ).

Για την βελτίωση των παρεχομένων ΥΥ, το ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ αναπτύσσει το λογισμικό για το ΟΠΣΥΕΔ, ανταποκρινόμενο στις τεχνολογικές εξελίξεις, που εστιάζονται κυρίως στον συνεχώς αυξανόμενο όγκο πληροφοριών και στις αυξανόμενες ταχύτητες μετάδοσής τους. Το ΟΠΣΥΕΔ ακολουθώντας τις επιταγές της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, θα μπορέσει να λειτουργήσει με τρόπο που να αναβαθμίζει το σημαντικότατο καθημερινό έργο των ΥΥ των ΕΔ, αναδεικνύοντας τον εξωστρεφή προσανατολισμό του και διαλειτουργώντας με πλήθος εξωτερικών ΠΣ και φορέων.

Στόχος του έργου

Στόχος είναι η επιχειρησιακή αναβάθμιση του συστήματος Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της συλλογής και της καλύτερης διαχείρισης-αξιοποίησης της επιχειρησιακής πληροφορίας και της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που παρέχουν νέες ευκαιρίες εκσυγχρονισμού της λειτουργίας, αλλά και αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των ληπτών υγείας.

Για την επίτευξη των παραπάνω, πρέπει να αναβαθμιστούν οι υπάρχουσες υποδομές εσωτερικών δικτύων των ΥΥ (ΣΝ – ΚΙΧΝΕ – Παραρτήματα ΣΝ) και του Κέντρου Συλλογής Δεδομένων (ΚΣΔ), ώστε να καθίσταται απρόσκοπτη η συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση, και διαχείριση των δεδομένων, σε 24ωρη βάση. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαραίτητου λογισμικού, ενώ παράλληλα να διασυνδεθούν οι κόμβοι των ΣΝ και να δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή για γρήγορη και αξιόπιστη διακίνηση της πληροφορίας με ταυτόχρονη διασφάλισή της, μέσω της αποθήκευσής της στο ΚΣΔ

.

Τι αφορά το έργο

Το παρόν έργο αφορά στην δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο:

 1. Την μηχανογραφική υποστήριξη μεγάλου μέρους των κυρίων επιχειρησιακών διαδικασιών.
 2. Την εφαρμογή τυποποίησης σε βασικές διαδικασίες (λογιστική-οικονομική διαχείριση, προμήθειες και διαχείριση υλικών, παραπεμπτικά, τήρηση ιατρικών αρχείων κλπ).
 3. Την αξιοποίηση υπάρχουσας συσσωρευμένης τεχνογνωσίας στον χώρο της πληροφορικής υγείας.
 4. Την δυνατότητα συλλογής ενοποιημένων δεδομένων και στην χάραξη πολιτικής.
 5. Την δημιουργία ασφαλούς πλαισίου διαχείρισης και πρόσβασης σε πληροφορία που θα συμβάλει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας παροχής ιατρονοσηλευτικού έργου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το απόρρητο της πληροφορίας.
 6. Την εναρμόνιση με τον νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (General Data Protection Regulation – GDPR, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

Αναμενόμενα οφέλη

Τα αναμενόμενα οφέλη του έργου είναι:

 • Ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας από τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία (ΣΝ), με την άμεση εξυπηρέτηση των ΛΥΥ και την βέλτιστη διαχείριση των ιατρικών δεδομένων τους.
 • Επαύξηση της παραγωγικής ικανότητας των ΠΥΥ και διευκόλυνση της εργασίας τους με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 • Άμεση και ορθή πληροφόρηση της διοίκησης και υποστήριξη της ταχείας λήψης αποφάσεων οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα.
 • Μείωση του κόστους λειτουργίας του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας, χωρίς την υποβάθμιση της ποιότητας τους.
 • Δημιουργία μιας συνεχώς αναπτυσσόμενης βάσης ιατρικών δεδομένων, που θα είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο, με διαπιστευμένη έγκριση πρόσβασης, μέσω της διαλειτουργικότητας με τους λοιπούς φορείς (επιχειρησιακούς φορείς, συνεργαζόμενους κρατικούς φορείς, ευρύ κοινό, συστήματα υγείας ελληνικού δημοσίου, όπως η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ και ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – ΕΟΠΥΥ).
 • ΠΗΓΗ
 • https://www.moved.gr/
Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share